Měření expozice

Celoplošné, maticové, poměrové či zónové (Evaluative, Multi-zone, Multi-segment, Matrix)
celoplosSnímaná scéna je rozdělena do několika zón a porovnávána s databází známých snímků. Na základě nalezené shody je rozhodnuto o nejlepší expozici pro danou scénu. Do úvahy se většinou bere i aktivní zaostřovací bod, který označuje místo s nejdůležitějším obsahem.
Kdy ho použít: v běžné každodenní praxi.
Kdy selže: v situacích, kdy nelze předpokládat, že průměrný jas scény je střední šedá. Dále u snímků v protisvětle, silně kontrastních scén a v situacích, kdy požadujeme speciální expoziční záměr (západy slunce, noční snímky atp.).

 


 

Celoplošné se zdůrazněných středem (Center-weighted Average)
zd stredPodobně jako celoplošné měření bere do úvahy celou plochu snímku, avšak za nejdůležitější část se považuje střed snímku bez ohledu na zaostřovací bod. Okraje snímku tak mluví do expozice méně významně.
Kdy ho použít: v situacích, kdy chceme řídit expozici podle hlavního objektu, který je jasově blízko středně šedé. To je typické zejména u portrétů v protisvětle nebo v jiných náročných světelných podmínkách. Běžný obličej či pleťová barva obecně je totiž velmi blízko střední šedé, a dá se tak k naměření expozice snadno použít.
Kdy selže: je dost riskantní při reportáži či běžné práci. Silně totiž závisí na jasu místa, kde expozici měříte.

 


 

Středové, částečné (Partial)
stredVyhodnocuje pouze malou oblast (cca 9 % plochy) ve středu snímku bez ohledu na zaostřovací bod.
Kdy ho použít: výhradně k naměření jasu (EV hodnoty) konkrétní oblasti scény.
Kdy selže: nevhodný pro běžnou práci.

 


 

Bodové (Spot)
bodVyhodnocuje velmi malou oblast (bod, cca 4 % plochy) ve středu snímku bez ohledu na zaostřovací bod.
Kdy ho použít: výhradně k naměření jasu (EV hodnoty) konkrétního bodu scény.
Kdy selže: nevhodný pro běžnou práci.

 


 

mereni expozice

Změna expozice při různém způsobu měření expozice.

Pokud měníte způsob měření expozice, nezapomeňte ho pak vrátit na obvyklé nastavení!

Mezi typické situace, kdy bude potřeba expoziční automatice pomoci, patří např. fotografie Měsíce či Slunce a jeho západů či východů, fotografie na sněhu, studiové fotografie, fotografie interiérů, koncertů, makrofotografie, silně kontrastní fotografie, fotografie v protisvětle či jakékoliv fotografie s dominantní převahou výrazně barevných, světlých či naopak tmavých tónů.

Uzamknutí expozice (AE-F): využívá se ve chvíli, kdy je potřeba změřit expozici a pak změnit kompozici obrazu. Dále se využívá, pokud je potřeba vyfotit více snímků se stejnou expozicí. Lze nahradit nastavením hodnot v manuálním režimu expozice M.

Číst dál...

Histogram

Histogram = jednoduché znázornění rozložení jasu na fotografii/snímané scéně. Využívá se pro kontrolu správné expozice.

  historgram

Vlevo na histogramu je černá. Černá přechází přes stupně šedé v bílou - vpravo.


 

 salineras a

„Správný“ histogram a „správná“ expozice. Křivka vyplňuje celé pole, obraz tedy obsahuje všechny stupně jasu od černé po bílou. Ve snímku nejsou výrazná černá (silně podexponovaná) ani bílá (přepálená) místa.


 

  zapad0

Podexponovaný snímek. Histogram ukazuje mnoho černých bodů, kde již není žádná kresba. Snímku chybí světlé tóny. Zde jde o úmyslnou podexpozici při západu slunce. V jiném případě bychom podobnou fotografii řešili pomocí plusové kompenzace expozice.


 

  orchid

Přeexponovaný snímek. Mnoho bodů je čistě bílých, přepálených, a tím bez kresby. Snímku zcela chybí tmavé tóny. Tento snímek byl úmyslně přeexponován, aby se dosáhlo požadovaného kontrastu orchideje a pozadí. V jiném případě bychom podobnou fotografii řešili pomocí záporné kompenzace expozice.


 

oknob
 
Tento histogram naznačuje vysoký kontrast scény, kde jsou jak černá místa, tak bílá místa, kde se ztrácí kresba. Dynamický rozsah scény je větší než možnosti senzoru a nelze dobře exponovat – vždy to bude kompromis kresby ve světlech, ve stínech nebo „něco mezi“. Pro správnou expozici je potřeba využít dalších pomůcek: filtry, blesk, HDR atp. V tomto případě se využila záporná kompenzace expozice -1 EV.


 

 hdr

HDR fotografie složená z pěti různě exponovaných snímků je příkladem jak řešit velmi kontrastní scénu. Výsledný histogram je rozložený přes celý graf bez výrazných přepalů a silně podexponovaných míst.


 

  ptak
 
Snímek vlevo postrádá kontrast a je tvořen jen středními tóny. Snímek je mdlý, i když dobře exponovaný (na střed). Tento snímek je možné vylepšit např. pomocí křivek nebo úrovní (snímek vpravo) a dosáhnout tak vyššího kontrastu. Tyto úpravy se ale nesní přehnat, aby nedošlo ke vzniku barevných map (tzv. posterizace).

Číst dál...

Průběh fotografování krok za krokem

- při namáčknutí spouště dojde k zaostření objektivu a ke změření expozice


- režim A – dopočítá se expoziční čas podle nastavené hodnoty clony a citlivosti ISO
- režim S, Tv – dopočítá se hodnota clony podle nastaveného expozičního času a citlivosti ISO
- expoziční čas je příliš dlouhý →snížím hodnotu clony/zvýším hodnotu citlivosti ISO
- expoziční čas je příliš krátký →zvýším hodnotu clony/snížím hodnotu citlivosti ISO
- hloubka ostrosti je příliš malá →zvýším hodnotu clony/snížím hodnotu ohniskové vzdálenosti/zvýším hodnotu zaostřené vzdálenosti
- hloubka ostrosti je příliš velká →snížím hodnotu clony/zvýším hodnotu ohniskové vzdálenosti/snížím hodnotu zaostřené vzdálenosti

Hledáček: expoziční hodnoty v hledáčku (zleva): expoziční čas 1/125 s; hodnota clony f 11; kompenzace expozice -1 EV a citlivost ISO 200.

Hledáček: expoziční hodnoty v hledáčku (zleva): expoziční čas 1/125 s; hodnota clony f 11; kompenzace expozice -1 EV a citlivost ISO 200.

Číst dál...

Kompenzace expozice

Kompenzace expozice = jedná se o ruční posunutí expozice oproti hodnotě naměřené fotoaparátem a udává se v EV (hodnota expozice; Exposition Value).
+1 EV = dvojnásobné množství světla, +2 Ev = čtyřnásobné množství světla, +3 EV = osminásobné množství světla; -1 EV = poloviční množství světla, -2 EV = čtvrtinové množství světla, -3 EV = osminové množství světla.


Příklad:     

  • f 5,6; 1/100 s, ISO 200; +2 EV = f 2,8; 1/100 s; ISO 200
  • f 2,8; 1/100 s, ISO 200; -2 EV = f 4; 1/200 s; ISO 200
  • f 8; 1/100 s, ISO 200; -1 EV = f 8; 1/100 s; ISO 100

V režimu priority clony A se kompenzace expozice projeví změnou expozičního času; v režimu priority času S, Tv se projeví změnou hodnoty clony. Kompenzace expozice nefunguje v plně manuálním režimu expozice M.

kompenzace expozice

Změna množství světla ve fotografii při použití kompenzace expozice.
Kompenzace expozice je unikátní pro snímanou scénu, a proto ji pak nezapomeňte vrátit na nulovou hodnotu!

Číst dál...

Expozice

Expozice = množství světla ve fotografii. Expozice závisí na cloně, času a citlivosti ISO. Fotografie s nedostatečným množstvím světla je podexponovaná, fotografie s přílišným množstvím světla je přeexponovaná. Silně přeexponovaná (čistě bílá) místa ve fotografii nazýváme Přepaly. Přepaly je možné znázornit problikáváním v režimu prohlížení.

Číst dál...

Clona

Clona = kruhový otvor v objektivu, kterým prochází světlo na čip. Základní řada clonových čísel: 1.0, 1.4, 2.0, 2.8, 4.0, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, 45… Čím je hodnota clony menší (f), tím více je otvor otevřený a tím více světla dopadá na čip. Clona ovlivňuje vedle expozice také hloubku ostrosti a kresbu objektivu. Se změnou průměru clony se mění plocha, kterou prochází světlo. Proto je změna  množství světla  exponenciálně závislá. Např. pokud se hodnota clony změní 2x, množství světla se změní 4x; pokud se clona změní 4x, množství světla se změní 16x. Změna množství světla je kompenzována změnou času a/nebo změnou citlivosti ISO.

Příklad:     

  • f 1,4; 1/1000 s, ISO 200 = f 2,8; 1/250 s; ISO 200
  • f 2,8; 1/100 s, ISO 200 = f 11; 1/6 s; ISO 200
  • f 4; 1/1000 s, ISO 200 = f 8; 1/500 s; ISO 400
  • f 2,8; 1/1000 s, ISO 200 = f 8; 1/250 s; ISO 400

clona

Zmenšení clony s rostoucím clonovým číslem. Zvýšení hodnoty clony 1,4x znamená poloviční množství světla.

Číst dál...

Expoziční čas

Expoziční čas = udává dobu, po kterou je čip vystaven dopadajícímu světlu. Udává se většinou jako zlomek např. 1/250 s = 0,004 s. Čas se na fotografii projeví, pokud fotíte objekt, který se pohybuje.

cas-clona

Změna expozičního času a hodnoty clony při zachování stejné expozice.


Nejdelší čas udržitelný z ruky = doporučuje se čas kratší než je 1/ohnisková vzdálenost ve vteřinách. Např. při nastavené ohniskové vzdálenosti 50 mm by čas měl být 1/50 s nebo kratší (1/100; 1/250; 1/640…). Nejdelší udržitelný čas se dá prodloužit použitím stabilizace a kontinuálním režimem snímání.

stabilizace

Vliv stabilizace a kontinuálního režimu snímání na ostrost fotografie.

Číst dál...

Citlivost ISO

Citlivost ISO = určuje míru citlivosti čipu na dopadající světlo. S rostoucí citlivostí roste míra šumu, který se projevuje jako náhodně barevné body ve fotografii, zejména v tmavých oblastech je šum zřetelnější. Šum se také projevuje při delších expozicích vlivem zahřívání čipu.

Příklad:    ISO 400 je 4x citlivější na dopadající světlo než ISO 100 = ISO 400 potřebuje 4x méně světla pro stejnou expozici.

  •         f 2,8; 1/100 s, ISO 200 = f 5,6; 1/100 s; ISO 800
  •         f 2,8; 1/100 s, ISO 200 = f 2,8; 1/400 s; ISO 800
  •         f 2,8; 1/100 s, ISO 200 = f 5,6; 1/200 s; ISO 1600

Nepoužívejte nastavení citlivosti ISO na automatiku!

iso

Nárůst barevného šumu s rostoucí citlivostí ISO.


Test citlivosti ISO Vašeho fotoaparátu
Je důležité, abyste se nebáli používat i vyšší hodnoty citlivosti ISO. Množství barevného šumu stoupne, ale ne vždy to bude na výsledné fotografii zřetelné. Velmi totiž záleží na tom, jak veliké fotografie bude tisknout nebo elektronicky prezentovat.
Pokud si chcete vyzkoušet, jak se různá citlivost ISO projeví třeba na formátu A4, pořiďte sérii identických fotografií ze stativu a pouze měňte hodnotu citlivosti ISO. Výsledné fotografie si pak nechte vytisknout v požadovaném formátu. Protože se barevný šum projevuje výrazněji v tmavých oblastech, doporučuju udělat dvě série fotografií - ve dne a v noci.
Není nezbytné tisknout vše na formát A4 nebo větší, ale pokud použijete 1/4 fotografie a vytisknete ji na formát 10x15 cm, bude vše odpovídat tisku na A4 (tisk 1/16 fotografie na formát 10x15 cm odpovídá tisku na formát 40x60 cm).

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS